Problematyka kontrawencjonalizacji wprowadzona ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Dodane przez Admin - ndz., 12/24/2017 - 11:12
Tytuł (j. angielski)
The issue of partial decriminalization introduced by the Law of 27 September 2013. amending the Act - Code of Criminal Procedure and some other acts
Autor artykułu
Streszczenie
Artykuł przedstawia problematykę kontrwencjonalizacji, tj. przesunięcia określonej kategorii przestępstw do wykroczeń, wprowadzonej ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Wejście w życie tej ustawy w dniu 9 listopada 2013 r. spowodowało konieczność zamiany wielu wykonywanych kar. Przepisy międzyczasowe ustanowione w tej ustawie były jednak nieprecyzyjne i w konsekwencji doprowadziły do wielu rozbieżności w orzecznictwie sadów. Artykuł przedstawia najważniejsze problemy praktyczne, jak również zostało przytoczone aktualne orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie.
Streszczenie (j. angielski)
The article presents the problem of partial decriminalization ie. move to a specific category of crime offenses, introduced by Act of 27 September 2013 Amending the Act - Code of Criminal Procedure and some other acts. The entry into force of this Act on 9 November 2013, required to replace many performed penalties. The provisions laid down in the lap Act, however, were imprecise and consequently led to many discrepancies in the case of orchards. The article presents the most important problems, and has been cited Supreme Court's rulings in this regard.
Słowa kluczowe
Konrawencjonalizacja
depenalizacja częściowa
przestępstwo
wykroczenie
zamiana kary
prawo karne wykonawcze
Słowa kluczowe (j. angielski)
partial decriminalization
offense
commutation of the sentence
criminal law enforcement