„Wojna bab-ińska na pióra” – spór o kult Marszałka Józefa Piłsudskiego Marii Jehanne Wielopolskiej i Kazimiery Iłłakowiczówny i jego oddźwięk w ówczesnej prasie

Dodane przez Admin - ndz., 12/24/2017 - 10:54
Tytuł (j. angielski)
"Women war pen" - a dispute about the cult of Marshal Jozef Pilsudski Maria Jehanne Wielopolska and Kazimiera Iłłakowiczówna and it's resonance in the contemporary press.
Autor artykułu
Streszczenie
Artykuł prezentuje literacki spór Marii Jehanne Wielopolskiej i Kazimiery Iłłakowiczówny o kult osoby Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz jego oddźwięk w ówczesnej prasie. W pierwszej części artykułu autorka przedstawia zarzuty pułkownika Adama Borkiewicza wobec książki Ścieżka obok drogi skierowane do dyrektora Głównej Księgarni Wojskowej. W dalszej części artykułu przedstawiono źródła zajadłego konfliktu obu kobiet. Kolejny fragment dotyczy reakcji ówczesnych czasopism na wojnę na pióra. W zakończeniu podsumowano najważniejsze kwestie poruszone w artykule.
Streszczenie (j. angielski)
The article presents literary controversy Maria Jehanne Wielopolska and Kazimiera Iłłakowiczówna of personality cult Marshal Jozef Pilsudski and its resonance in the contemporary press. In the first part of the article the author presents allegations against Colonel Adam Borkiewicz ‘Path next to the road’ book addressed to the Director of the Central Military Bookshop. The rest of this article presents the source of a fierce conflict of the two women. Another piece involves the reaction of contemporary magazines 'to war on the pen'. In conclusion summarizes the major points raised in the article.
Słowa kluczowe
Iłłakowiczówna
Wielopolska
spór
Piłsudski
prasa
konflikt
Słowa kluczowe (j. angielski)
Illakowiczowna
Wielopolska
dispute
Pilsudski
press
conflict