Bezrobocie i przemoc jako przyczyny samotnego rodzicielstwa w społeczeństwie

Dodane przez Admin - ndz., 12/03/2017 - 13:30
Tytuł (j. angielski)
Unemployment and violence as the causes of lone parenthood in the Polish society
Autor artykułu
Streszczenie
W artykule bada się problem samotnego rodzicielstwa w Polsce. Przedstawia się tu różnorodność metodologiczną tego problemu w ujęciu nauk pedagogicznych i prawnych. W języku angielskim są różne synonimy „samotnego rodzicielstwa”, jak na przykład: „rodzice bez partnera”, „samotny rodzic” czy „rozbity dom, samotna matka, rozbita rodzina”. Autorka, za literaturą naukową, stawia tezę o czterech głównych przyczynach „samotnego rodzicielstwa” w Polsce: alkoholizm, przemoc wewnątrzrodzinna, rozwód i bezrobocie. W kolejnych częściach tekstu analizowana jest przemoc i bezrobocie jako przyczyny tej społecznej sytuacji. Według danych socjologicznej literatury w Polsce było 1 973 800 bezrobotnych w 2010 roku. Z kolei główne typy przemocy wewnątrzrodzinnej to: przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, przemoc seksualna, i przemoc bierna. Wszystkie te zjawiska mają wpływ na pogłębienie się problemu samotnego rodzicielstwa w Polsce.
Streszczenie (j. angielski)
The author of article studies the problem of lone parenthood in Poland. Here represents the diversity of methodological of the problem in terms of educational sciences and science of law. In the English language are synonyms for „lone parenthood”, such as: „parents without partners”, „one parent” or „broken home”. The author, as the scientific literature, argues for four main reasons for the "lone parenthood" in Poland: alcoholism, intrafamilial violence, divorce and unemployment. Intrafamilial violence and unemployment In later sections of text are analyzed intrafamilial violence and unemployment as the causes of the social situation. In the sociological literature data in Poland there are a 1 973 800 million unemployed in 2010. The main types of intrafamilial violence are: physical violence, psychological violence, sexual violence and violence passive. All these phenomena have an impact on the deepening problem of lone parenthood in Poland.