Status prawny polskiego marynarza

Dodane przez Admin - ndz., 12/24/2017 - 10:04
Tytuł (j. angielski)
The legal status of Polish sailor
Autor artykułu
Streszczenie
Niniejszy artykuł dotyczy praw i obowiązków, jakie nakłada polskie prawo na marynarza podlegającego ustawodawstwu Rzeczypospolitej Polskiej. Zawód marynarza jest niszowym, dlatego wymaga rozważenia jak w praktyce wygląda kwestia jego ubezpieczenia zdrowotnego, przyszłej emerytury oraz obowiązku podatkowego. Wiedza marynarzy w tym zakresie najczęściej opiera się na opowieściach, które krążą wśród marynarzy i niestety z reguły ma niewiele wspólnego z ich faktycznym statusem prawnym. Niniejszy referat wskazuje możliwe rozwiązania prawne dotyczące polskich marynarzy.
Streszczenie (j. angielski)
This article concerns the rights and obligations that the law imposes Polish sailor under the jurisdiction of the Polish Republic. Seafarer is a niche , so you should consider how in practice the issue of his health insurance , pensions and future tax obligations. Knowledge of seafarers in this respect, most often based on stories that circulate among sailors and unfortunately usually has little to do with their actual legal status . This paper suggests possible solutions concerning the Polish sailors.
Słowa kluczowe
Marynarz
emerytury marynarskie
podatki marynarskie
ubezpieczenie marynarskie
Słowa kluczowe (j. angielski)
sailor
pensions sailor
sailor taxes
insurance sailor