Ustawowy a sądowy wymiar kary za przestępstwa okołoprostytucyjne

Dodane przez Admin - ndz., 12/24/2017 - 10:03
Autor artykułu
Streszczenie
Artykuł przedstawia obszernie założenia ustawowego wymiaru kary w kodeksie karnym z 1997 r. za przestępstwa okołoprotytucyjne tj. przestępstwa z art. 204 k.k. (nakłanianie do prostytucji, ułatwianie prostytucji, czerpanie korzyści z prostytuowania się innej osoby) oraz z art. 203 k.k. (zmuszanie do prostytucji) oraz sądowy wymiar kary za te przestępstwa. Analiza sądowego wymiaru kary oparta jest o tabele uzupełnione na podstawie danych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwości z lat 2001-2014.
Streszczenie (j. angielski)
The article presents extensively assumptions of statutory punishment dimension in the Criminal Code of 1997 for crimes connected with prostitution - an offense under article 204 c.c. (incitement to prostitution, facilitating prostitution, exploitation of prostitution to another person) and an offence under article 203 c.c. (forced prostitution) and judical dimension for these crimes. Analysis judicial sentencing is based on the tables completed on the basis of statistical data of the Ministry of Justice from the years 2001-2014.
Słowa kluczowe
przestępstwa okołoprostytucyjne
sądowy wymiar kary
ustawowy wymiar kary